• Dział I: Postanowienia ogólne
 • Dział II: Oferta
 • Dział III Warunki realizacji zamówienia
 • Dział IV : Terminy i sposoby realizacji zamówienia
 • Dział V: Formy płatności
 • Dział VI: Gwarancja, rękojmia za wady, odstąpienie od umowy
 • Dział VII: Tryb postępowania reklamacyjnego
 • Dział VIII: Ochrona danych osobowych
 • Dział IX:   Polityka plików cookies
 • Dział X: Postanowienia końcowe

 

Dział I: Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy”Sklep internetowy Biohumus Excipio”  działający pod adresem https://www.biohumus-excipio.com/sklep , prowadzony jest przez Zakład Wdrożeniowy Excipio Spółka Jawna T.Arkuszyńska, A.Arkuszyński  z siedzibą w Łęczyn 15, 66-520 Dobiegniew, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 0000158436,  NIP: 5992846581, Regon: 211283658.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.biohumus-excipio.com/sklep i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. warunki i zasady dokonywania rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
 2. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 3. procedury reklamacji i odstąpienia od umowy.

Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza na stronie głównej sklepu internetowego oraz sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

Dział II: Oferta

 1. Sklep oferuje sprzedaż nawozów ogrodniczych i rolniczych.
 2. Nabywcą może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.
 3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 4. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, podobnie jak inne elementy oferty, w szczególności zawartość zestawu, koszt dostawy.
 6. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu.
 7. Oferta ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

Dział III: Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). Warunkiem przyjęcia zamówienia jest zarejestrowanie się na stronie sklepu i wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową, umowę kupna-sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (za pomocą wiadomości e-mail). Sklep zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia, w okresie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar dokumentu sprzedaży w postaci faktury.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta na stronie internetowej sklepu, podanie przez Klienta numeru telefonu lub adresu e-mail w celu weryfikacji przez pracownika sklepu rzetelności złożonego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić w terminie do 7 dni od otrzymania zamówienia.
 4. Klient może korygować błędnie podane dane osobowe lub błędnie złożone zamówienie lub zrezygnować z zamówienia najpóźniej w momencie e-mailowego potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji przez pracownika sklepu. Dokonanie powyższych czynności po upływie zakreślonego terminu jest możliwe tylko w przypadku kiedy zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane, w tym wysłane do klienta.

 

Dział IV: Terminy i sposoby realizacji zamówienia

 1.  Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, w zależności od wybranego przez klienta sposobu dostarczenia towaru. Na czas realizacji składa się okres niezbędny do przygotowania towaru dla klienta oraz jego dostarczenie pod wskazany adres. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12.00 (przesyłka kurierska), w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Sklep dostarcza towar za pośrednictwem poniższych firm:
 3. a) firma kurierska InPost S.A.

według kosztów przyjętych dla każdego z tych podmiotów.

Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient wybiera formę dostawy, a tym samym akceptuje wyszczególnione koszty wysyłki.

UWAGA!!!

W chwili odbioru przesyłki odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone i czy jest oryginalnie zapakowane.

Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najprędzej na adres info@biohumus-excipio.com. Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej. Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

 1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
 2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
 3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
 4. szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki  i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem
 5. Koszt dostawy pokrywa klient.
 6. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

 

Dział V: Formy płatności

 1. Za zakupiony towar Klient może zapłacić w następujący sposób:
 2. a) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Podczas realizacji zamówienia Klient ma możliwość wyboru banku i dzięki Dotpay.pl zostanie przekierowany na stronę logowania wybranego banku, by zrealizować przelew.

 1. b) przelewem na rachunek bankowy 89 1020 1967 0000 8602 0004 9395 – w tym przypadku sklep wysyła towar niezwłocznie po wpłynięciu kwoty na rachunek.

 

  Dział VI: Gwarancja, rękojmia za wady, odstąpienie od umowy

 1. Wszystkie towary oferowane przez sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności, legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827). ?
 3.  Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Przed odebraniem każdej przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności zaś trzeba zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, uprasza się o jej nieprzyjmowanie i w obecności kuriera, o sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się niezwłocznie ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4.  Uprawnienia z tytułu gwarancji, rękojmi oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem każdej przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności zaś trzeba zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
 5. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego, jednoznacznego oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną, którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem – w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Aby zachować termin, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dot. wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

     -świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

– świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W razie dokonania w przedmiocie umowy zmian przekraczających zakres zwykłego zarządu Sprzedawca uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania od klienta niebędącego Konsumentem na zasadach ogólnych. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 2.    Koszt przesyłki zwrotnej obciąża Klienta.
 3.  Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do przesyłki należy dołączyć informację, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe wraz z podaniem numeru konta albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej.
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,   zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Do przesyłki uprasza się, aby dołączyć informację, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe wraz z podaniem numeru konta albo przez przekaz pocztowy na podany adres.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca poświadczy na piśmie otrzymany zwrot świadczenia.
 9. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

 

Dział VII: Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego konsumenta na warunkach określonych ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument obowiązany jest poinformować Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia w/w niezgodności, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.
 2. Reklamacja w formie pisemnej – pod rygorem nieważności musi zawierać dane dotyczące klienta, wskazanie rodzaju towaru i przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie uwzględnienia reklamacji. Reklamacje należy kierować na adres: Zakład Wdrożeniowy Excipio Sp.J. T.Arkuszyńska, A.Arkuszyński, Łęczyn 15, 66-520 Dobiegniew

Wzór protokołu reklamacyjnego znajduje się u dołu strony, pod regulaminem.

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji terminie 14 dni od jej wpłynięcia. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 2. Koszty odesłania przedmiotu w ramach reklamacji ponosi Klient. Koszt ten jest zwracany niezwłocznie po uznaniu reklamacji w terminie 14 dni od jej uznania.

      Wszelkie zwroty wysyłane na koszt sklepu nie są przyjmowane. Reklamacji nie podlegają:

– naturalne zużywanie się produktu,

– produkty posiadające uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowego przechowywania.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą mailową na adres info@biohumus-excipio.com. Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4.  W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

 

Dział VIII: Ochrona danych osobowych

 1 . Administratorem danych osobowych jest Zakład Wdrożeniowy Excipio Spółka Jawna T.Arkuszyńska, A.Arkuszyński, Łęczyn 15, 66-520 Dobiegniew.

 1.  Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

   3 . Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie drogą emailową informacji o promocjach i nowościach (Newsletter), jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania informacji handlowych drogą e-mail.Odwołanie zgody może nastąpić w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem adresu email info@biohumus-excipio.com.

    4.Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu internetowego Biohumus Excipio są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.prócz przypadków przekazania tychże danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki lub płatności elektronicznej. W celu zrealizowania płatności, dane będą udostępniane firmie Dot Pay S.A., który jest również Administratorem Danych Osobowych, natomiast w celu realizacji przesyłki dane będą udostępniane firmie kurierskiej oraz Poczcie Polskiej. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).

 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty, jak również klient ma prawo żądać zaprzestania ich wykorzystywania wysyłając za pomocą poczty elektronicznej takie żądanie na adres info@biohumus-excipio.com.
 2. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 3. Klient ma prawo do przenoszenia danych (np. historia transakcji).
 4. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 5. Dane będą przechowywane przez okres roku od momentu zawarcia transakcji za pomocą sklepu internetowego Biohumus Excipio.

 

Dział IX: Polityka plików cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies w szczególności wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu.

   4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza                   przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

   5. Możliwość Określenia Warunków Przechowywania I Uzyskiwania Dostępu Przez Cookies:

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies,  za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

Dział X: Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu   cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 827).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3.Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem internetowym Ekodarpol,a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, w innym przypadku rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy terenowo dla Klienta.

Dane kontaktowe:

Zakład Wdrożeniowy Excipio Spółka Jawna T.Arkuszyńska, A.Arkuszyński

Łęczyn 15

66-520 Dobiegniew

e-mail: info@biohumus-excipio.com

  

Wymagania techniczne- niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego.

– Dostęp do sieci Internet,

– Do dostępu do witryn WWW – przeglądarka WWW,

– Do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta email.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Zakład Wdrożeniowy Excipio Spółka Jawna

T.Arkuszyńska, A.Arkuszyński

Łęczyn 15

66-520 Dobiegniew

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 827) odstępuję od  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia. . . . . . . . . . . . . . . . w. . . . . . . . . . . . . . . .

Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .) na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zwracam w stanie niezmienionym towar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otrzymany dnia . . . . . . . . . . . . . .

 

Podpis konsumenta

 

Ważna informacja: Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając jednoznaczne oświadczenie w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy dla umów sprzedaży towaru liczy się od dnia, w którym nastąpiło wydanie rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może skorzystać z niniejszego wzoru oświadczenia, ale nie jest to obowiązkowe. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, Klient jest zobowiązany zwrócić ten towar, a Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania. Zwrot rzeczy powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w szczególności towar nie powinien być uszkodzony ani niezdatny do użytku.

 

Protokół reklamacyjny wzór:

 

Sporządzony w dniu………w związku ze zgłoszeniem reklamacji nr … z dnia ……

Imię i nazwisko nabywcy ……………………………………………………………

Dokładny adres *…………………………………nr telefonu *……………………

Data wydania towaru ……………………………………………………………….. nr dowodu zakupu………. z dnia ………………………………………………….

Rodzaj towaru ………………………………….typ ………………………………… cena …………….

inne cechy……………………..

Dokładny opis niezgodności towaru z umową sprzedaży:

 

Żądanie nabywcy, co do sposobu załatwienia reklamacji:

-zwrot kosztów za reklamowany produkt towar,

-wymiana towaru reklamowanego na pełnowartościowy produkt

 

podpis sprzedawcy                                                          podpis nabywcy

 

Decyzja sprzedawcy:

 

Uzasadnienie:

 

Koszt przesyłki z tytułu wymiany reklamowanego produktu na produkt pełnowartościowy ( po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji), ponosi sprzedawca. Koszty odesłania przedmiotu w ramach reklamacji ponosi Klient. Koszt ten, jest zwracany niezwłocznie po uznaniu reklamacji w terminie 14 dni od jej uznania.